Клиентът има право на рекламация, съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки, в случай, че получените стоки не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора и на обективните изисквания за съответствие. 

Passion.bg отговаря за всяко несъответствие, което съществува в момента на доставката на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. 

Клиентът има право да предяви рекламация като своевременно уведоми Passion.bg за несъответствието и представи:

  • документ, доказващ покупката;
  • описание на несъответствието;
  • снимка на стоката, в случай, че от нея може да се установи несъответствието;
  • номер на товарителница, с която стоката е изпратена от Passion.bg. 

Рекламацията се предявява пред Passion.bg по един от следните начини:

В случай на установено несъответствие, Клиентът има право: 

А) да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие /чрез ремонт или замяна/;

Б) да получи пропорционално намаляване на цената;

В) да развали договора.

Клиентът уведомява Passion.bg за желанието му за удовлетворяване на рекламация като уточни кое право желае да упражни и основанието за него.  

Passion.bg си запазва правото да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид:  стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие; значимостта на несъответствието, и възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

Клиентът има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора, в случай че Passion.bg:

А) не е извършил ремонт или замяна, или е отказал да приведе стоката в съответствие. 

Б) появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие. При несъответствие на стоки с дълготрайна употреба, Passion.bg има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока за предявяване на рекламация.

В) Съответствието е толкова сериозно, че е оправдано незабавно намаляване на цената или разваляне на договора /получен грешен продукт, от друг вид или с различно предназначение/ или Passion.bg е заявил писмено, че няма да приведе стоката в несъответствие. 

Клиентът няма право няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, Клиентът предоставя стоките на разположение на Passion.bg по начина предвиден в чл. 16, ал. 3.

Passion.bg се задължава да удовлетвори предявената рекламацията в разумен срок.